فقط یکبار نمایش داده میشوند برای دیدن دوباره ی آن ها روی تصویر کلیک راست کرده و save as رابزنیدآموزش چند فرم بصورت انیمیشن

انیمیشن فرم دو تکواندو

 

انیمیشن آموزشی فرم دو

انیمیشن فرم سه تکواندو

 

انیمیشن آموزشی فرم سه

انیمیشن فرم پنج تکواندو

 

انیمیشن آموزشی فرم پنج

انیمیشن فرم شش تکواندو

 

انیمیشن آموزشی فرم شش

ضربه اپچاگیضربه دولیا چاگی
ضربه یوپچاگی