مثلث تکواندو

مثلث تکواندو متشکل از سه جنبه ی بزرگ تکواندوست. جسم، ذهن و روح. برای اینکه یک فرد به معنای واقعی تکواندوکار شود باید سه جنبه ی تکواندو را بدست بیاورد. اگر فقط یک یا دو جنبه در فرد تقویت شود دیگر اهمیتی ندارد که او چقدر سخت تمرین می کند او هرگز یک استادواقعی تکواندو نخواهد شد.  مثلث تکواندو در یقه ی لباس سبک پومسه و همچنین حالت آماده باش یکی از فرمهای سبک هیانگنمایش داده میشود.

ژنرال چوی (پدر تکواندو) در حال نشان دادن مثلث تکواندو

اولین ضلع مثلث تکواندو جسم است. زمانی که یک فرد اولین بار تمرینش را شروع می کند، ابتدا باید یاد بگیرد عضلاتش را کشش داده و بدنش را به شرایط جسمی لازم برای حرکات تکواندو برساند. او باید ضربات پا، استقرارها، دفاع ها و ضربات دست، تنفس، هماهنگی و تعادل را تمرین کند تا بتواند تکنیک ها را بدرستی اجرا کند. انجام چنین تمرینات و تکنیک هایی شرایط فیزیکی را آماده کرده و جسمی قوی خواهد ساخت. یک فرد هر زمان که تمرین میکند، چه در کلاس و چه در خانه، باید به قوی کردن جسمش ادامه دهد. این یک شروع است، اولین قدم بسوی یک فرد کامل شدن.

دومین ضلع این مثلث، ذهن است. یک فرد در حین یادگیری تکنیک های فیزیکی تکواندو، در فرایندی شدید برای تهذیب نفس قرار می گیرد. او آناتومی و چگونگی کارکرد قسمت های مختلف بدن، چگونگی تولید انرژی بیشتر و نقاط ضعیف بدن را می آموزد و در نتیجه خواهد توانست از نقاط حیاتی اش حفاظت کند و از نقاط ضعف حریف برای دفاع از خودش استفاده کند. هنرجو یاد می گیرد تمام حواسش را متمرکز کند و اهدافی را مشخص و بدست آورد که در گذشته فراتر از تصور او بوده اند. او یاد می گیرد دیگران را آموزش و کمک کند و علمش را با دیگر هنرجویان به اشتراک بگذارد. او می داند که میتواند از خودش، خانواده اش و کشورش دفاع کند و بهمین خاطر به اعتماد به نفس می رسد. او همچنین یاد میگیرد چگونه جنگ نکند و از یک درگیری بی علت جلوگیری کند، چون میداند در یک درگیری فیزیکی، در واقع هیچ کس پیروز نیست. او درخواهد یافت که برای یادگیری طریقت تکواندو و ساختن جهانی پر از صلح و صفا، کمک به دیگران بهترین راه است.

سومین و آخرین ضلع مثلث تکواندو روح است. تکامل جنبه ی روحی تکواندو فقط زمانی بدست می آید که جنبه های جسمی و ذهنی شروع به آشکار شدن و ریشه دواندن کنند. یک فرد ممکن است جسمی قدرتمند و علمی زیاد داشته باشد، اما برای اینکه فردی کامل باشد باید بینش داشته باشد. او باید دیگران، خودش و خدایش را عمیقا بشناسد. این مرحله ی روشن فکری وقتی بدست می آید که فرد با خودش در آرامش باشد. او باید بتواند بخاطر عقایدش قیام کند تا در برابر کسانی که فاقد شجاعت واقعی هستند تسلیم نشود. کسی که جنبه ی روحی تکواندو در وجودش توسعه یافته نه تنها خودش بلکه تمام افراد و پدیده های اطرافش را هم میشناسد. وجود او با اصول و آموزه های تکواندو یکی شده. او تکواندو را در هر روز زندگی اش متجلی می یابد و اصول پنج گانه ی تکواندو را در کار، خانواده، دوستان و بله… دشمنانش بکار می گیرد: ادب، درستی، پشتکار، خودداری و روحی تسخیرناپذیر. او به نهایت کمال رسیده. او یک هنرجوی واقعی طریقت تکواندوست.

منبع : teak won do-dezfol.blogfa.com