برای از دست دادن چربی شکم وآب کردن شکم  حرکات زیر را هر روز تکرار کنید.

حرکت ۱

حرکت ۲

 

حرکت ۳

حرکت ۴

 

حرکت ۵

 

حرکت ۶

 

 

حرکت ۷

 

 

حرکت ۸

 

 

 

 

حرکت ۹

 

حرکت ۱۰

حرکت ۱۱

حرکت ۱۲

حرکت ۱۳

حرکت ۱۴

حرکت ۱۵

حرکت ۱۶

حرکت ۱۷

حرکت ۱۸

حرکت ۱۹

حرکت ۲۰

حرکت ۲۱

حرکت ۲۲