از نقطه نظر فیزیولوژی ورزشی ، مجموعه فعالیت های بدنی را شامل میشود كه باعث تطابق و تغییر فعالیت اعضا و ارگانهای بدن وهم چنین افزایش توانایی جسمانی می گردد .

تمرین به معنای وسیع كلمه ، عبارتست ازكلیه فعالیتهایی كه به منظورافزایش توانائیهای جسمی یادگیری مهارتی وحركتی و تكامل خصوصیات روانی انجام می شود .

عوامل موثر بر تمرین: