گرتمرینات برای مبارزین بطور صحیح برنامه ریزی شده باشد این تغییرات قابل محسوس است:

۱-  بهبود میزان دقت مبارزین  

۲-  اجرای بهتر پیوستگی تکنیک (عصبی – عضلانی) 

۳-  کاهش میزان انرژی مصرفی   

۴-  جلوگیری از آسیب دیدن

۵-  افزایش سرعت حرکت تکنیک 

۶-  افزایش چابکی و عکس العمل                             

۷-  افزایش خود باوری و اعتماد به نفس

۸-  افزایش بکارگیری توانایی حرکتی در تمامی سطوح مربوطه               

۹-  افزایش سطح پیش بینی حرکت حریف

 

میزان درصد راهنمایی کوچ درمسابقات برای سنین مختلف

 

   ردۀ سنی  

راهنمایی کوچ

فکر بازیکن

 

خرد سالان و نونهالان

70

30

نوجوانان

50

50

جوانان

40

60

بزرگسالان

30

70