بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

توانایی دراجرای مهارت های مبارزه

برای توانایی دراجرای مهارت های مبارزه مبارزگر - كوچ - مربی نقش مهمی را ایفا می كنند. بنا براین موفقیت درهرزمینه ای نیازمند برنامه ریزی دقیق است و دراین میان مربیان تكواندو نیزوظیفه سنگین برعهد دارندوباید نشان دهند كه برنامه تكواندو چگونه به بر آ ورده شدن این نیازها بیشترین كمك را می نمائید . مبارزه تكواندوطوری طراحی شده است تا فردی كه ازهرنظرآماده تراست به نتیجه مطلوب دست یابد كه همان برد درمسابقه است . بنابراین لازمست مبارزگران برای دست یابی به سطوح بالاتر مسابقه در برنامه تمرینی خود از استراتژی و انتخاب تكنیك و تاكتیك مناسب تر برای غلبه برحریف استفاده كند . مبارزگر بر اساس كمك ویاری و طراحی تمرین مربیان و هدایت كوچ خود بر مهارت های اساسی تكواندو می تواند شیوه مبارزه خود را تدوین و توسعه دهند .

از آنجائیكه هدف نهایی مبارزه شكست دادن حریف است ، هر مبارزگر باید از خصوصیات معینی كه برای رسیدن به پیروزی ضروری هستند بهره بگیرد . اساس ترین خصوصیات هر مبارزگر مبتنی بر مهارت های تكنیكی و تاكتیكی آمادگی جسمانی - روانشناختی می باشد و قهرمانان بزرگ برای موفقیت خود با درایت كامل در تمامی زمینه های قید شده بدن خود را آماده نگه می دارند .